Miljöpolicy


Fönsterspecialisten har en uttalad målsättning att arbeta och verka för en bättre miljö genom att i sin verksamhet:


-Upphandla enkla, lättskötta  och energisnåla

  nya fönster.

-Använda fönster med god ljudreduktion för den inre  miljön.

-Sträva efter en miljövänligare monteringsprocess.

-Sträva efter att tillmötesgå kundens miljökrav.

-Källsortering av emballage.

-Sträva efter återvinningsbart returemballage.

-Sträva efter metoder för att minska resursförbrukningen.

-Sträva efter att samarbeta med miljömedvetna underleverantörer.

-Sträva efter att varudeklarera samtliga ingående materiel i fönstret.

-Vår miljöpolicy skall uppfylla SS-ISO 14001


Miljöarbetet skall ingå som en naturlig del i Fönsterspeciaistens kvalitetsinriktade organisations synsätt och känsla. Allt med kunden i centrum.

Kvalitetspolicy


Fönsterspecialistens slutprodukt ska vara ett resultat av en kvalitetsinriktad organisations synsätt och känsla med kunden i centrum.


-Personligt ansvar, engagemang och befogenheter för all personal att inom budgeterade och överenskomna ramar ansvara för tilldelade arbetsuppgifter samt uppföljning och dokumentation.


-Kvalitet är alla anställdas angelägenhet och ansvar.


-Vårt kvalitetssystem skall uppfylla SS-ISO 9001 och vara under ständig utveckling med uppföljning och dokumentation.


-Kvalitet bar högsta prioritet och skall ses som en naturlig del i den dagliga verksamheten.


-Arbetet skall lösas med ansvar och lojalitet mot varandra. 

Kvalitet och Miljö